Cookie Policy

Regulamin bezpieczeństwa danych wraz z Polityką prywatności i polityką cookies.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Zakład Handlowy Renata Rybak ul. Częstochowska 45; 42-231 Stary Cykarzew; www.avondlaciebie.pl, usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, e-letterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do Renaty Rybak.

1.2. Użytkownik korzystający z witryn internetowych www.avondlaciebie.pl, a w szczególności zapisując się na e-lettery akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Definicje

2.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku Zakład Handlowy Renata Rybak

2.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez www.avondlaciebie.pl
z zakresu sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e – commerce, itp., a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do Renaty Rybak witrynach WWW, plików, for
i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji e-letterów, stron transakcyjnych, a także świadczenia innych usług.

2.3. Użytkownik – usługobiorca tj. każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług serwisu

2.4. Usługodawca – Zakład Handlowy Renata Rybak ul. Częstochowska 45; 42-231 Stary Cykarzew; renatarybak@o2.pl

2.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.

2.6. Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.

3. Rodzaje i zakres Usług, Usługodawca świadczy następujące Usługi:

3.1. Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na należących do Renaty Rybak witrynach WWW oraz w e-letterach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania Użytkownika lub wybranie przez Użytkownika odpowiedniej tematyki e-lettera spośród e-letterów oferowanych przez www.avondlaciebie.pl

3.2. Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Ryszarda Grzelaka www.avondlaciebie.pl

3.3. Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników.

3.4. Usługi szkoleniowe.

3.5. Zamawianie produktów i usług Usługodawcy w sklepie internetowym lub na witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówieniowe.

3.6. Inne usługi świadczone przez Internet przez Usługodawcę z zakresu np. sprzedaży, dystrybucji produktów
i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e – commerce, itp.)

4. Warunki świadczenia Usług

4.1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki ogólnie dostępne przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do Usługodawcy, traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje, aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika.
W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówienia) będzie ona obowiązywać, aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.

4.3. Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych i konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu zamówienia i realizacji konkretnej Usługi. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Usługodawca powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

5. Zawarcie i rozwiązanie umowy

5.1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania
z Usługi.

5.2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn WWW należących do Usługodawcy, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

5.3. Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

5.4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

6.Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez Usługodawcę każdorazowo indywidualnie przy uwzględnieniu zasad prawa cywilnego i ogólnych reguł w tym zakresie

7.Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest
Zakład Handlowy Renata Rybak ul. Częstochowska 45; 42-231 Stary Cykarzew; NIP: 5731050127, www.avondlaciebie.pl www.renatarybak.pl (dalej także: Administrator Danych Osobowych ADO). dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy, jako Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług serwisu, jak również złożenie zamówienia, co w konsekwencji powoduje brak możliwości jego realizacji przez Usługodawcę. Użytkownicy, Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. ADO nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

7.2. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Usługodawca przechowuje i przetwarza w sposób oraz
w celach wskazanych w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

8. Polityka prywatności

8.1. Zakład Handlowy Renata Rybak www.avondlaciebie.pl jako podmiot świadczący Usługi i Administrator Danych, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Ponadto zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

8.2. Ze wskazanych w pkt 8.1. względów Usługodawca wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników. Z tych właśnie względów korzystanie w pełni z Usług wymaga rejestracji oraz w następstwie pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i utworzenia profilu Użytkownika, a także każdorazowego logowania do odpowiednich serwisów Usługodawca – jeśli taki zostały utworzone

8.3. Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane
i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji
o danych osobowych.

8.4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności Usługodawcy należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem danych zawartych w dziele 1.

8.5. Rejestracja Użytkowników i gromadzenie danych osobowych: W celu uzyskania skorzystania z pełni
z Usług, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez Użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli Usługodawcy. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest ten sam, a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z taką samą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Ze wskazanych wyżej względów, w formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres/siedzibę oraz opcjonalnie numer telefonu, stanowisko a w przypadku chęci otrzymania faktury również Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub PESEL. Login i hasło niezbędne do logowania zarejestrowanego Użytkownika, w zależności od zakresu świadczonych Usług są przydzielane Użytkownikom automatycznie lub wybierane przez Użytkownika podczas rejestracji. Usługodawca umożliwia zmianę adresu
e-mail, hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Rejestracja Użytkownika przebiega
z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 7.2.

8.6. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie użytkownik może złożyć drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem danych zawartych w dziele 1.

8.7. Udzielenie Usługodawcy przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu subskrypcji, a w szczególnych przypadkach również przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail.

Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Danych Osobowych ma prawo do przetwarzania udostępnionych mu przez Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych, promocyjnych, handlowych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Usługodawcę, jako Administratora Danych i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Przez cele marketingowe rozumie się możliwość przesyłanie reklam i linków sponsorowanych, przekazywanie danych na podstawie stosownej umowy partnerom współpracującym, oraz telemarketing.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez Usługodawcę, jako Administratora Danych Osobowych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.

8.8. Dane osobowe są przekazywane Usługodawcy przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie rejestracji, zapisu wymaganych danych określonych
w poszczególnych regulaminach świadczenia usług droga elektroniczną uniemożliwia Rejestrację, złożenie zamówienia i w konsekwencji korzystanie z części usług świadczonych przez Usługodawcę oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę zgłaszany jest przez ADO Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

8.9. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Zapewnia się możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru,
w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umów o świadczenie Usług przez Usługodawcę 8.10. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada wyszczególniona w Polityce bezpieczeństwa grupa osób.

8.11. Polityka „Cookies”

Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług Usługodawcy. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików „cookies” w celach: zapamiętania informacji o użytkowniku; umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i rozwoju oferty; statystycznych;

8.12. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Usług przez danego użytkownika.

8.13. Informacje zawarte w „logach dostępowych”

Usługodawca zbiera dane dotyczące korzystania z oferowanych przez nią Usług, w tym informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „logów dostępowych”. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i związanych administrowaniem serwerów portali Usługodawcy. Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o w/w danych, w tym
o numerach IP komputera zamieszczonych w „logach dostępowych” na właściwe żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.

8.14. Odnośniki do innych stron internetowych

Usługodawca umieszcza na stronach swoich portali odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsze regulacje nie obejmują stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Usługodawcy

8.15. Informacje w dziennikach.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Usługodawcy za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery Usługodawca automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

8.16. Komunikacja z Użytkownikami

Usługodawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać swoje Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług Usługodawcy.

8.17. Treści Niepożądane.

Usługodawca zachowuje szczególną staranność w zakresie bieżącego monitorowania i usuwania ze swoich portali wszelkich treści, które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii, innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

8.18. Zmiany Polityki prywatności

Treść Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie
w każdej chwili ze stron portali Usługodawcy. Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie,
w szczególności na skutek rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także na skutek ciągłego rozwoju portali i działalności Usługodawcy. O treści zmian Polityki prywatności każdy użytkownik zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie wiadomości o takiej zmianie na stronie portali Usługodawcy

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2017r.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi
w zasadach korzystania z www Usługodawcy. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na witrynach WWW należących do usługodawcy.

9.3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu, serwisu www.avondlaciebie.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa rodzaje, zakres i rodzaj usług wykonywanych drogą internetową przez Zakład Handlowy Renata Rybak ul. Częstochowska 45; 42-231 Stary Cykarzew; NIP: 5731050127; renatarybak@o2.pl; www.avondlaciebie.pl,renatarybak.pl

2. Każdy usługobiorca zobowiązany jest przestrzegania niniejszych postanowień od chwili podjęcia czynności związanych ze skorzystaniem z usług portalu

3. Podstawą Regulaminu jest ustawa art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (“Ustawa”)

II DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 • Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług portalu www.avondlaciebie.pl lub korzysta ze stron udostępnionych zgodnie
  z prawem przez usługodawcę, zobowiązany do przestrzegania poniższych postanowień

 • Usługodawca –– Zakład Handlowy Renata Rybak ul. Częstochowska 45; 42-231 Stary Cykarzew;
  NIP: 5731050127 (dalej usługodawca).

 • Portal – nazywany w niniejszym dokumencie również serwisem stanowi stronę internetową www.avondlaciebie.pl świadcząca usługi z zakresu sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług
  e – commerce, itp.

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ust. Z dn. 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

 • Polityka prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych usługobiorców oraz przechowywania i ochrony informacji

 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego
  w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

 • Usługa elektroniczna – usługa wykonana przez www.avondlaciebie.pl poprzez wysyłanie
  i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).

 • Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

III RODZAJE I ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH REGULAMINEM

1. Usługodawca za pośrednictwem serwisu świadczy następujące usługi:

– dostęp do formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego usługobiorca ma możliwość kontaktu
z usługodawcą bezpłatnie

– informacyjne, w postaci danych kontaktowych usługodawcy, dzięki którym usługobiorca może zapoznać się
z ofertą usługodawcy

– informacyjne, marketingowe, handlowe – dotyczące możliwości przesyłania drogą elektroniczną e- letterów, ofert handlowych oraz możliwości dokonywania zakupu usług- towarów oferowanych przez usługodawcę

IV WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu poprawnego korzystania z usług portalu niezbędne jest:

a) podłączenie do sieci Internetu
b) przeglądarka internetowa obsługująca język html
c) posiadanie konta poczty elektronicznej

2. Usługobiorca ma możliwość bezpłatnego kontaktu z usługodawcą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub telefonicznie

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

V ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi,
co jest zgodne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Regulamin zostaje udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie www. Usługodawca daje możliwość wydrukowania i utrwalenia postanowień Regulaminu Usługobiorcy.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi bez konsekwencji prawnych

VI PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonicznego kontaktowego podawanych przy wypełnieniu formularza kontaktowego.

2. Usługodawca zobowiązuje się traktować dane jako informacje poufne. Ponadto Usługobiorca oświadcza, że spełnia wymogi rozdziału V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH USŁUGOBIORCY

1. Każdorazowo korzystając z Usługi Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych udostępnionych poprzez formularz kontaktowy serwisu, portalu renatarybak.pl  www.avondlaciebie.pl
w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług oraz na nie usuwanie oznaczeń identyfikujących Usługobiorcy, dotyczących zakończenia sieci telekomunikacyjnej i systemu teleinformatycznego, z którego korzystał.

VIII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością platformy, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

2. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez portal na warunkach określonych niniejszym Regulaminie oraz umowach odrębnych.

3. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie
w zakresie użytku osobistego.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia portalu w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego zawieszenia portalu w celu modyfikacji, aktualizacji danych, zmiany zawartości Portalu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje o których mowa powyżej.

4. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe z powodu działania, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie informatycznym, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu
w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez udostępnienie na stronach Serwisu.

3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

4. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadne z tych treści w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie
i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2017r.

6. Prawem właściwym jest prawo polskie.

1) Znam i akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Polityki Cookies

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Renatę Rybak; www.avondlaciebie.pl (dalej zwany Administratorem Danych Osobowych ADO) dla celów handlowych, informacyjnych i marketingowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Znam swoje prawo dostępu do moich danych osobowych i możliwości ich poprawiania oraz odwołania mojej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

error: Content is protected !!